Соціальний педагог- Падалко І.В.

E-mail: i.padalko@kubg.edu.ua